Dag en nacht bereikbaar
T: +31 (0)72-5063033
F: +31 (0)72-5062552
E: info@biesboerexpertise.com

Bezoekadres
Mosselaan 65
1934 RA Egmond aan den Hoef

Tactisch onderzoek


BIESBOER Expertise B.V. heeft een team van tactisch onderzoekers, ook wel toedrachtonderzoekers genoemd. De toedrachtonderzoekers richten zich op het achterhalen en analyseren van informatie over een gebeurtenis waar ze zelf niet bij zijn geweest. Door het houden van interviews en deze te verwoorden in een schriftelijke verklaring of rapportage wordt een duidelijk beeld geschetst van de gebeurtenis.
Binnen BIESBOER Expertise B.V. kan een sterk team gevormd worden tussen een technische en een tactische onderzoeker. Er zijn echter ook genoeg onderzoeken waarbij alleen de tactische onderzoeker nodig is. De onderzoekers doen aan waarheidsvinding waarbij vermoedens omgezet worden in duidelijkheid. Duidelijkheid over de feiten en omstandigheden brengt het vertrouwen terug of geeft juist helderheid in het schaden van het vertrouwen.
De tactische onderzoekers van BIESBOER Expertise B.V. hebben onder andere op de volgende onderwerpen hun specialisme:
 
Brand-varia verzekeringen
De experts hebben een ruime ervaring op het gebied van onderzoek naar het ontstaan van brand en de omstandigheden van een inbraak. Bij deze onderzoeken zal er vaak als team gewerkt worden waarbij er door de samenvoeging van de bevindingen uit het technisch (sporen)onderzoek en de opgenomen verklaringen een helder beeld gegeven kan worden over de gepresenteerde schade. De experts richten zich puur op de toedracht van de schade, waarbij het vaststellen van de hoogte van de schade aan andere experts wordt overgelaten.
De onderzoeken vinden plaats in diverse branches waaronder brand, aansprakelijkheid, letsel, leven, automotive en zorg. De onderzoeken op het gebied van verzekeringen vinden plaats op basis van een claim. Hierbij wordt uitgegaan van het vertrouwen dat er moet zijn tussen consument en verzekeraar. De experts kunnen dit vertrouwen toetsen door bij hun onderzoek de indicatoren van fraude weg te nemen of te bevestigen. Een onderdeel van het onderzoek kan derhalve (advies over) de bestrijding van fraude zijn.

Bedrijfsrecherche
De onderzoekers richten zich bij deze onderzoeken naar de omstandigheden binnen uw bedrijf, zogenaamde interne onderzoeken. Een intern onderzoek wordt bijvoorbeeld ingesteld naar diefstal of oneigenlijk gebruik van uw bedrijfsmiddelen, ongewenste intimiteiten, agressie, oneigenlijk ziekteverzuim etc.
Het meest voorkomend onderzoek is het onderzoek naar diefstal van uw eigendommen door eigen of ingehuurd personeel. Onderzoeken naar oneigenlijk gebruik van uw bedrijfsmiddelen zijn bijvoorbeeld onderzoek naar het gebruik van uw bedrijfsauto’s of gereedschappen voor privédoeleinden, het surfen op ongewenste websites en het veelvuldig mailen van privéberichten in werktijd. We hebben de mogelijkheid om bij deze onderzoeken conform de gestelde eisen en gedragsregels camera’s te plaatsen of data veilig te stellen.
Onderzoeken naar oneigenlijk ziekteverzuim oftewel verzuimfraude worden ingesteld als u het vermoeden heeft dat uw ziek gemelde werknemer niet (zo) ziek is als hij/zij presenteert, of als u signalen of vermoedens heeft dat uw werknemers elders aan het werk is.
Heeft u een vermoeden, of krijgt u signalen, dat er ongewenst gedrag binnen uw bedrijf is, wacht dan niet te lang met het instellen van een onderzoek. Door het inschakelen van een externe partij met ter zake kundige experts, kunt u het probleem objectief laten onderzoeken waardoor de werkverhoudingen, ongeacht de uitkomst van het onderzoek, binnen het bedrijf zuiver blijven.
De onderzoeken dienen vaak als ondersteuning voor het personeelsdossier. De experts kunnen u adviseren over te nemen preventiemaatregelen en of de arbeidsrechtelijke mogelijkheden.
 
Workshops en lezingen
De onderzoekers zijn bereid hun kennis met u te delen. Op verzoek geven wij trainingen en lezingen op het gebied van fraudebestrijding, interne zaken, hennepteelt en de consequenties daarvan voor de (verzekerings-) maatschappij, etc.. De trainingen en lezingen kunnen desgewenst aan uw wensen worden aangepast waardoor we maatwerk voor u leveren. Kennis en kunde van uw personeel zorgt voor kwaliteit van hun werk.

Zorgsector
Groot speerpunt van het kabinet is de bestrijding van fraude in de zorgsector. De fraude wordt onderverdeeld in fraude door zorgverleners en door consumenten. Bij de zorgverleners wordt er bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar declaraties die ingediend worden voor behandelingen die niet of niet op de gepresenteerde wijze hebben plaats gevonden. De fraude door consumenten kan bijvoorbeeld bestaan uit het manipuleren van nota’s of het misbruik maken van toelagen zoals zorgtoeslag of het persoonsgebonden (pgb)-budget. De experts kunnen u helpen bij het onderzoeken van het vermoeden van fraude door bijvoorbeeld controle van ingediende claims of nota’s.